คุณอยู่ที่: หน้าแรกการขอมีบัตรประจำตัวประชาชน

การขอมีบัตรประจำตัวประชาชน

การขอมีบัตรประจำตัวประชาชน

บุคคลสัญชาติไทยที่มีถิ่นพำนักถาวรหรือมีถิ่นพำนักระยะยาวในบราซิล กายอานา และซูรินาเม ที่บัตรเดิมหมดอายุ / บัตรเดิมสูญหายหรือถูกทำลาย สามารถยื่นขอมีบัตรใหม่ ได้ที่สถานเอกอัครราชทูตไทย ณ กรุงบราซิเลีย ตามเงื่อนไขดังนี้

เงื่อนไข (ตามที่กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทยกำหนด)

 1. หากยังไม่เคยมีบัตรประจำตัวประชาชนมาก่อน สถานเอกอัครราชทูตฯ ไม่สามารถออกบัตรฯ ให้ได้ การขอทำบัตรประชาชนใบแรกต้องไปดำเนินการที่ประเทศไทย เนื่องจากต้องมีการตรวจสอบข้อมูลเก็บข้อมูลลายนิ้วมือและรูปถ่ายที่อำเภอหรือเขตที่ท่านมีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้าน
 2. สามารถขอมีบัตรใหม่ทดแทนบัตรเดิมที่หมดอายุ / บัตรเดิมสูญหายหรือถูกทำลาย หรือบัตรเดิม มีข้อมูลชำรุดในสาระสำคัญ (เช่น ชื่อ นามสกุล หรือเลขประจำตัวเลือนหาย) หรือมีการเปลี่ยนแปลงข้อมูล เช่น เปลี่ยนชื่อ เปลี่ยนนามสกุล หรือเปลี่ยนที่อยู่ (ซึ่งจะต้องดำเนินการเปลี่ยนข้อมูลดังกล่าวในทะเบียนราษฎร์ที่ประเทศไทยก่อน)ที่สถานเอกอัครราชทูตฯ
 3. ผู้ยื่นคำร้องต้องเป็นบุคคลถือสัญชาติไทย อายุ 7 ปีบริบูรณ์ขึ้นไป แต่ไม่เกิน 70 ปีบริบูรณ์ (หากอายุเกิน 70 ปี จะได้รับบัตรฯ ตลอดชีพ)
 4. ผู้ยื่นคำร้องต้องมีเลขประจำตัวประชาชน 13 หลักแล้ว
 5. ผู้ยื่นคำร้องต้องมายื่นคำร้องด้วยตัวเองเนื่องจากต้องมีการเก็บลายนิ้วมือ และภาพถ่ายปัจจุบัน    โดยต้องนัดหมายล่วงหน้าอย่างน้อย 1 อาทิตย์
   

ผู้ยื่นคำร้องขอมีบัตรประจำตัวประชาชนจะต้องกรอก ใบคำร้องขอมีบัตรประจำตัวประชาชน และยื่นเอกสารประกอบแล้วแต่กรณี ดังนี้
 

1. กรณีบัตรเดิมหมดอายุ

เอกสารประกอบ

 1. บัตรประจำตัวประชาชนใบเดิม
 2. หนังสือเดินทางเล่มปัจจุบัน

หมายเหตุ : สามารถขอมีบัตรใหม่ได้ก่อนบัตรหมดอายุ 60 วัน

2. กรณีบัตรเดิมสูญหาย / ถูกทำลาย

เอกสารประกอบ

 1. หนังสือเดินทางเล่มปัจจุบัน
 2. ค่าธรรมเนียม 10เฮอัล

3. กรณีบัตรเดิมและหนังสือเดินทางสูญหาย / ถูกขโมย

เอกสารประกอบ

 1. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนใบเดิม ถ้าหากมี
 2. สำเนาหนังสือเดินทาง ถ้าหากมี พร้อมใบแจ้งความสูญหาย / ถูกขโมย จากตำรวจบราซิล
 3. สำเนาทะเบียนบ้านไทย
 4. ค่าธรรมเนียม 10เฮอัล

 

การขอเปลี่ยนบัตร

1. กรณีบัตรเดิมเสียหายและมีข้อความชำรุดในสาระสำคัญ

เอกสารประกอบ

 1. บัตรประจำตัวประชาชนใบเดิม
 2. หนังสือเดินทางเล่มปัจจุบัน
 3. ค่าธรรมเนียม 10 เฮอัล

2. กรณีเปลี่ยนชื่อตัว หรือเปลี่ยนชื่อสกุล หรือเปลี่ยนชื่อตัวและชื่อสกุล

เอกสารประกอบ

 1. บัตรประจำตัวประชาชนใบเดิม
 2. หนังสือเดินทางเล่มปัจจุบัน
 3. หลักฐานการเปลี่ยนชื่อตัว หรือเปลี่ยนชื่อสกุล หรือเปลี่ยนทั้งชื่อตัวและชื่อสกุล
 4. ค่าธรรมเนียม 10 เฮอัล

3. กรณีเปลี่ยนที่อยู่ใหม่ตามหลักฐานทะเบียนบ้านในประเทศไทย และบัตรเดิมยังไม่หมดอายุ

เอกสารประกอบ

 1. บัตรประจำตัวประชาชนใบเดิม
 2. หนังสือเดินทางเล่มปัจจุบัน
 3. สำเนาทะเบียนบ้านที่แสดงที่อยู่ใหม่
 4. ค่าธรรมเนียม 10 เฮอัล
   

กรณีบัตรฯ รุ่นเก่าขาว-ดำ (เปลี่ยนบัตร หรือสูญหาย)- หนังสือเดินทางไทยเล่มปัจจุบัน หรือสำเนาทะเบียนบ้าน หรือ สูติบัตรที่แสดงเลขประจำตัวประชาชน 13 หลักพร้อมด้วยบัตรประจำตัวของบราซิล กายอานา หรือซูรินาเม หรือหนังสือเดินทางของบราซิลที่มีรูปถ่ายปัจจุบันซึ่งชื่อสกุลตรงกับเอกสารของไทยเพื่อยืนยันตัวตน ในกรณีที่เอกสารบราซิล กายอานา และซูรินาเมระบุชื่อสกุลไม่ตรง กรุณานำใบเปลี่ยนชื่อหรือทะเบียนสมรสมาด้วยเพื่อยืนยันว่าเป็นบุคคลเดียวกัน

--------------------------------

Attachments:
FileDescriptionFile size
Download this file (คำร้องขอมีบัตรประชาชน.pdf)คำร้องขอมีบัตรประชาชนคำร้องขอมีบัตรประชาชน43 kB

สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงบราซิเลีย Royal Thai Embassy,

Brazil SEN-Av. Das Nações – Lote 10 CEP: 70800-912 Brasília-DF, Brazil. Tel: 5561 3224-6943 Fax: (55 61) 2108 0075

 

   

 

 

Go to top