คุณอยู่ที่: หน้าแรกหนังสือเดินทางอิเล็กทรอนิกส์

การขอหนังสือเดินทางที่สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงบราซิเลีย


การยื่นคำร้องขอมีหนังสือเดินทางอิเล็กทรอนิกส์ (หนังสือเดินทางบุคคลทั่วไป)

1. หนังสือเดินทางบุคคลทั่วไปออกให้กับบุคคลสัญชาติไทยเท่านั้น
2. หนังสือเดินทางบุคคลทั่วไปมีอายุไม่เกิน ๕ ปี และไม่สามารถต่ออายุได้อีก
3. ผู้ร้องจะต้องเดินทางมายื่นคำขอด้วยตนเองที่สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงบราซิเลีย ด้วยตนเองเท่านั้น โดยต้องนัดหมายล่วงหน้าอย่างน้อย 1 สัปดาห์ เนื่องจากจะต้องเก็บข้อมูลชีวภาพ ได้แก่ ภาพถ่ายและลายนิ้วมือของผู้ร้องลงในหนังสือเดินทาง
4. การขอหนังสือเดินทางบุคคลทั่วไป
4.1 ผู้ร้องเป็นผู้เยาว์ (อายุต่ำกว่า 20 ปีบริบูรณ์)

กรณีขอมีหนังสือเดินทางเล่มแรก
(1) สูติบัตรไทยฉบับจริงของผู้เยาว์และสำเนา
(2) บัตรประจำตัวประชาชนและสำเนา หรือเลขประจำตัวประชาชนของผู้เยาว์ (หากมี)
(3) สำเนาทะเบียนบ้านของผู้เยาว์ (หากมี)
(4) เอกสารสำคัญประจำตัวที่มีภาพถ่าย (Photo ID) และเอกสารประกอบอื่นๆ และสำเนา เช่น หนังสือเดินทางบราซิล / กายอานา / ซูรินาเม บัตรนักเรียน หรือเอกสารการเปลี่ยนชื่อหรือนามสกุล(หากมี)


กรณีไม่ใช่หนังสือเดินทางเล่มแรก
(1) หนังสือเดินทางเล่มเดิมของผู้เยาว์และสำเนาหน้าที่มีรายละเอียดบุคคล
(2) บัตรประจำตัวประชาชนที่ยังมีอายุใช้งานและสำเนา หรือเลขประจำตัวประชาชนของผู้เยาว์
(3) สูติบัตรไทยฉบับจริงของผู้เยาว์และสำเนา
(4) สำเนาทะเบียนบ้านของผู้เยาว์ (หากมี)
(5) เอกสารประกอบอื่น ๆ และสำเนา เช่น เอกสารการเปลี่ยนชื่อหรือนามสกุล (หากมี)

นอกจากนี้ กรณีผู้ร้องเป็นผู้เยาว์ บิดาและมารดาต้องมาลงนามให้ความยินยอมให้ผู้เยาว์เดินทางไปต่างประเทศ ทุกกรณีพร้อมกับยื่นเอกสารประกอบ ดังต่อไปนี้
(1) หนังสือเดินทางฉบับจริงของบิดาและมารดาและสำเนา
(2) บัตรประจำตัวประชาชนฉบับจริงของบิดาและมารดาและสำเนา
(3) สำเนาทะเบียนบ้านของบิดาและมารดา
(4) สำเนาทะเบียนสมรส (หากมี)
(5) เอกสารสำคัญอื่นๆ (หากมี) อาทิ เอกสารเปลี่ยนชื่อ-นามสกุล

หากบิดาหรือมารดาฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งไม่สามารถเดินทางมาลงนามให้ความยินยอมได้ ต้องยื่นหนังสือให้ความยินยอมให้ผู้เยาว์เดินทางไปต่างประเทศของบิดาหรือมารดาที่ไม่สามารถมาลงนามในวันที่ยื่นคำร้องทั้งนี้ สามารถยื่นขอรับเอกสารดังกล่าวล่วงหน้า โดยต้องไปลงนามต่อหน้าเจ้าหน้าที่ ณ สำนักงานเขตหรือที่ว่าการอำเภอที่ตนมีชื่ออยู่ก่อน หรือที่สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงบราซิเลีย (กรณีพำนักอยู่ในบราซิล /
กายอานา และซูรินาเม)

หากผู้เยาว์อยู่ในความดูแลของผู้ปกครองคนเดียว ต้องมีหนังสือปกครองบุตร (ปค.14) หรือคำสั่งศาลหรือหนังสือสำคัญการหย่าที่ระบุข้อตกลงว่าผู้ใดเป็นผู้ปกครองบุตร หรือมรณบัตรของบิดาหรือมารดากรณีถึงแก่กรรม บิดามารดาผู้ให้กำเนิดผู้เยาว์ที่ได้ยกผู้เยาว์ให้เป็นบุตรบุญธรรมของผู้อื่นแล้ว ไม่สามารถลงนามแทนบิดามารดาบุญธรรมได้ ต้องให้บิดา มารดาบุญธรรมเป็นผู้ลงนาม

4.2 ผู้ร้องเป็นผู้ที่บรรลุนิติภาวะ (อายุครบ 20 ปีบริบูรณ์)
กรณีขอมีหนังสือเดินทางเล่มแรก
(1) สูติบัตรไทยฉบับจริงและสำเนา
(2) บัตรประจำตัวประชาชนที่ยังอายุใช้งานและสำเนา (หากมี)
(3) สำเนาทะเบียนบ้าน (หากมี)
(4) เอกสารสำคัญประจำตัวที่มีภาพถ่าย (Photo ID) และเอกสารประกอบอื่น ๆ และสำเนาเช่น หนังสือเดินทางบราซิล / กายอานา /ซูรินาเม ใบขับขี่ ทะเบียนสมรส ทะเบียนหย่าหรือเอกสารการเปลี่ยนชื่อหรือนามสกุล (หากมี)

กรณีไม่ใช่หนังสือเดินทางเล่มแรก
(1) หนังสือเดินทางเล่มเดิมและสำเนาหน้าที่มีรายละเอียดบุคคล
(2) บัตรประจำตัวประชาชนที่ยังมีอายุใช้งานและสำเนา
(3) สำเนาทะเบียนบ้าน (หากมี)
(4) เอกสารประกอบอื่น ๆ และสำเนา เช่น ทะเบียนสมรส ทะเบียนหย่า หรือเอกสารการเปลี่ยนชื่อหรือนามสกุล (หากมี)

5. ข้อกำหนดอื่น
5.1 เอกสารที่นำมายื่นขอหนังสือเดินทางต้องเป็นต้นฉบับหากเป็นสำเนาต้องได้รับการรับรองสำเนา ถูกต้องจากหน่วยงานที่ออกเอกสารดังกล่าวเท่านั้น

5.2 กรณีหนังสือเดินทางสูญหายผู้ร้องต้องแจ้งความต่อสถานีตำรวจท้องถิ่นและนำเอกสารการแจ้งความมายื่นขอทำหนังสือเดินทางเล่มใหม่พร้อมยื่นเอกสารประกอบคำร้องตามแต่กรณี พร้อมกรอกบันทึกประกอบคำร้องกรณีหนังสือเดินทางสูญหาย

5.3 ในกรณีที่ผู้ร้องสะกดชื่อภาษาอังกฤษออกเสียงแตกต่างจากภาษาไทยอย่างชัดเจน จนทําให้เข้าใจผิดในตัวบุคคล พนักงานเจ้าหน้าที่อาจสะกดชื่อให้โดยดําเนินการตามหลักเกณฑ์ แหล่งประกาศราชบัณฑิตยสถานเรื่องการถอดอักษรไทยเป็นอักษรโรมันแบบถ่ายเสียง ลงวันที่ ๖ มีนาคม ๒๔๘๒ และฉบับแก้ไขเพิ่มเติม ลงวันที่๑๑ มกราคม ๒๕๔๒


5.4 รายละเอียดในหนังสือเดินทางอิเล็กทรอนิกส์ จะเป็นไปตามหลักฐานทะเบียนราษฎร (บัตรประจำตัวประชาชนหรือทะเบียนบ้าน) ของไทยเท่านั้น


ในกรณีหญิงที่สมรสตามกฎหมายบราซิลและประสงค์จะใช้นามสกุลสามีจะต้องไปดำเนินการจดทะเบียนฐานะแห่งครอบครัว และดำเนินการเปลี่ยนนามสกุล ณ ที่ว่าการอำเภอที่ตนมีชื่ออยู่ก่อน

5.5 กระทรวงการต่างประเทศสงวนสิทธิที่จะทําลายหรือดําเนินการอย่างใดอย่างหนึ่งกับ หนังสือเดินทางซึ่งออกให้แก่ผู้ร้องไว้แล้วแต่ไม่มีผู้มารับหนังสือเดินทางนั้นตามกําหนดนัด เป็นเวลาเกินกว่า ๙๐ วันขึ้นไป

6. ค่าธรรมเนียม
การทำหนังสือเดินทางอิเล็กทรอนิกส์มีค่าธรรมเนียม 150 เฮอัล
และค่าธรรมเนียมการบันทึกรายการหนังสือเดินทาง 15 เฮอัล

7. ระยะเวลาดำเนินการ
5-8 สัปดาห์ นับจากวันรับคำร้อง ทั้งนี้ บนเงื่อนไขว่า ผู้ร้องได้ยื่นเอกสารประกอบถูกต้องและครบถ้วนและมีคุณสมบัติไม่ขัดต่อกฎหมาย กฎระเบียบ และแนวปฏิบัติที่เกี่ยวข้องในการทำหนังสือเดินทางอิเล็กทรอนิกส์

8. การรับเล่มหนังสือเดินทาง
กรณีผู้ร้องประสงค์จะรับหนังสือเดินทางทางไปรษณีย์ จะต้องนำซองพัสดุ (courier bag) จ่าหน้าซองถึงตนเองพร้อมเลขหมายติดตาม (tracking number) ให้ไว้กับเจ้าหน้าที่ทันที่ที่เข้ารับบริการมิเช่นนั้นจะต้องรับหนังสือเดินทางที่กรุงบราซิเลียด้วยตนเอง-----------------------------------------------

            
 
หากต้องการทราบข้อมูลเพิ่มเติม กรุณาติดต่อ สอท ณ กรุงบราซิเลีย หรือค้นหาข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่
ค้นหาข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ http://www.consular.go.th
consul.jpg

           
 

 

 

 

Attachments:
FileDescriptionFile size
Download this file (บันทึกประกอบคำร้องของหนังสือเดินทางเล่มใหม่แทนเล่มเดิมที่สูญหาย.pdf)บันทึกประกอบคำร้องของหนังสือเดินทางเล่มใหม่แทนเล่มเดิมที่สูญหายบันทึกประกอบคำร้องของหนังสือเดินทางเล่มใหม่แทนเล่มเดิมที่สูญหาย60 kB
Download this file (หนังสือยินยอมในการทำ นสดท.pdf)หนังสือยินยอมในการทำ นสดทหนังสือยินยอมในการทำ นสดท70 kB

Search

สถานเอกอัครราชทูต
ณ กรุงบราซิเลีย
EMBAIXADA REAL DA TAILANDIA

Office Hours:
Monday – Friday 09.00-12.30
and 14.00-17.30 hrs

Visa and Consular section:
Monday – Friday 09.00-12.00

Click here for Embassy's
Official Holidays


Consular Emergency Hotline:
+55 (61) 99919-8763
(For Emergency only)

   
Tel: (55 61) 3224 6943
Fax: (55 61) 2108 0075
 Email:  thaiembbrazil@gmail.com

 

 

 

 

สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงบราซิเลีย Royal Thai Embassy,

Brazil SEN-Av. Das Nações – Lote 10 CEP: 70800-912 Brasília-DF, Brazil. Tel: 5561 3224-6943 Fax: (55 61) 2108 0075

 

   

 

 

Go to top