คุณอยู่ที่: หน้าแรกการจดทะเบียนคนเกิด (สูติบัตร)

การจดทะเบียนคนเกิด (สูติบัตร)

การจดทะเบียนคนเกิด (สูติบัตร)

1. สถานเอกอัครราชทูตฯ จะดำเนินการจดทะเบียนคนเกิดให้แก่เด็กที่มีสิทธิ์ได้สัญชาติไทยที่เกิดในบราซิล ซูรินาเม และกายอานาเท่านั้น

2. การได้สัญชาติไทยของเด็ก (ในกรณีเกิดในต่างประเทศ)

สัญชาติบิดา

สัญชาติมารดา

สถานภาพการสมรส

สัญชาติบุตร

ไทย

ไทย

จดทะเบียน

ไทย

ไทย

ไทย

ไม่จดทะเบียน

ไทย

ไทย

อื่นๆ

จดทะเบียน

ไทย

ไทย

อื่นๆ

ไม่จดทะเบียน

ไม่ได้สัญชาติไทย**

อื่นๆ

ไทย

จดทะเบียน

ไทย

อื่นๆ

ไทย

ไม่จดทะเบียน

ไทย

หมายเหตุ: สรุปข้อวินิจฉัยการได้สัญชาติไทย ตาม พ.ร.บ. สัญชาติ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2535 กรณีบุคคลเกิดนอกราชอาณาจักร                                                                 

3. หลักเกณฑ์การตั้งชื่อตัวของผู้มีสัญชาติไทย (พ.ร.บ.ชื่อบุคคล พ.ศ. 2505)

 • พ.ร.บ. ชื่อบุคคล พ.ศ. 2505กำหนดให้ผู้มีสัญชาติไทย ต้องมี
  • ชื่อตัว
  • ชื่อสกุล
  • ส่วนชื่อรองจะมีหรือไม่ก็ได้ทั้งนี้ ชื่อรอง ต้องไม่พ้องกับชื่อสกุลของบุคคลอื่น  เว้นแต่เป็นกรณีที่คู่สมรสใช้ชื่อสกุล ของ อีกฝ่ายหนึ่ง หรือ กรณีบุตรใช้ชื่อสกุลเดิมของมารดา หรือบิดาเป็นชื่อรองของตน (พ.ร.บ. ชื่อบุคคล พ.ศ. 2505 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2548)
 • ต้องไม่พ้องหรือมุ่งหมายให้คลายกับพระปรมาภิไธย พระนามของพระราชินี หรือราชทินนาม
 • ต้องไม่มีคำหรือความหมายหยาบคาย
 • ต้องไม่มีเจตนาทุจริต
 • มีความหมายในภาษาไทย รู้ได้ว่าเป็นชายหรือหญิง และชื่อหนึ่งไม่เกิน 3 พยางค์
 • ผู้ได้รับหรือเคยรับพระราชทานบรรดาศักดิ์ และยังอยู่ในบรรดาศักดิ์นั้นโดยมิได้ถูกถอดถอนจะใช้ราชทินนามเป็นชื่อตัวหรือชื่อรองก็ได้

4. การตั้งชื่อเด็กไม่ตรงกับชื่อที่ปรากฎในเอกสารที่ทางการท้องถิ่นออกให้ หากผู้ที่แจ้งเกิดตั้งชื่อเด็กไม่ตรงกับชื่อที่ระบุในหนังสือรับรองการเกิด หรือสูติบัตรที่ทางการท้องถิ่นออกให้ นายทะเบียนจะทำการบันทึกการสอบปากคำผู้ที่เกี่ยวข้องให้ได้ความว่าเด็กที่แจ้งเกิดเป็นบุคคลเดียวกันกับเด็กที่มีชื่อระบุในเอกสารหรือหลักฐานที่ทางการท้องถิ่นออกให้ จากนั้นจะกรอกรายการชื่อเด็กในสูติบัตรตามคำร้อง

5. เอกสารประกอบการยื่นคำร้อง กรอกคำร้องตามเอกสาร ดังนี้

  

และแนบเอกสาร ดังนี้

เอกสารเด็ก

 • สูติบัตรที่ออกโดยทางการบราซิล หรือซูรินาเม่ หรือกายอานาและแปลเป็นภาษาอังกฤษแล้วโดย tradutor jurimentado
 • หนังสือเดินทางของประเทศอื่น (หากมี)
 • สำเนาทะเบียนบ้านที่ประสงค์จะนำเด็กเพิ่มชื่อเข้า (หน้าแรก ระบุ เลขที่บ้าน)
 • รูปถ่ายสีของบุตร ขนาด 1 นิ้ว จำนวน 1 ใบ

  เอกสารมารดา

 • หนังสือเดินทาง และสำเนา 1 ฉบับ
 • บัตรประชาชนไทย และสำเนา 1 ฉบับ (หากเป็นบุคคลสัญชาติไทย)
 • สำเนาทะเบียนบ้าน (หากเป็นบุคคลสัญชาติไทย)
 • สำเนาทะเบียนสมรส
 • หลักฐานการเปลี่ยนชื่อ (หากมี)

  เอกสารบิดา

 • หนังสือเดินทาง และสำเนา 1 ฉบับ
 • บัตรประชาชนไทย และสำเนา 1 ฉบับ (หากเป็นบุคคลสัญชาติไทย)
 • สำเนาทะเบียนบ้าน (หากเป็นบุคคลสัญชาติไทย)
 • สำเนาทะเบียนสมรส
 • หลักฐานการเปลี่ยนชื่อ (หากมี)

6. ค่าธรรมเนียม ไม่มีค่าธรรมเนียม

7. ระยะเวลาดำเนินการ

 • กรณียื่นคำร้องด้วยตนเองที่สถานเอกอัครราชทูตฯ สามารถรอรับได้ทันที
 • กรณียื่นคำร้องทางไปรษณีย์ 7-15 วันทำการ ทั้งนี้ ขอให้ผู้ยื่นคำร้องแนบซองจ่าหน้าที่อยู่ของตนและค่าธรรมเนียมไปรษณีย์ เพื่อสถานเอกอัครราชทูตฯ นำงสูติบัตรฉบับจริง จำนวน 3 ฉบับให้ผู้แจ้งการเกิดลงนาม และเมื่อลงนามแล้วขอให้เก็บสูติบัตรต้นฉบับจำนวน 1 ฉบับไว้กับตนเอง และนำส่งที่เหลืออีกจำนวน 2 ฉบับคืนมายังสถานเอกอัครราชทูตฯ เพื่อสถานเอกอัครราชทูตฯ นำส่งกระทรวงการต่างประเทศเพื่อส่งต่อให้กระทรวงมหาดไทยต่อไป โดยหากไม่นำส่งคืนจะถือว่า การจดทะเบียนการเกิดไม่เป็นอันสมบูรณ์
   

8. ข้อมูลเพิ่มเติม

 • สูติบัตรเป็นเอกสารที่ต้องใช้เป็นหลักฐานประกอบการขอแจ้งชื่อบุตรเข้าทะเบียนบ้านต่อนายทะเบียนท้องถิ่น ภายใน 15วัน นับแต่วันที่บุตร ได้เดินทางถึงประเทศไทย และใช้ประกอบคำขอมีบัตรประจำตัวประชาชนเมื่อ บุตรมีอายุครบ 15ปีบริบูรณ์ กรณีสูติบัตรหาย ให้แจ้งความต่อเจ้าหน้าที่ตำรวจท้องถิ่น และขอคัดสำเนาสูติบัตรได้ที่สถานเอกอัครราชทูตฯ หรือที่สำนักทะเบียนกลาง กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย
   
 • กรณี บิดา-มารดา ไม่ได้จดทะเบียนสมรส
  • เด็กเป็นบุตรที่ชอบด้วยกฎหมายของมารดาฝ่ายเดียว และมีสิทธิใช้นามสกุลของมารดา มารดาแจ้งเกิดโดยให้บุตรใช้นามสกุลของตนเอง (ป.พ.พ. มาตรา 1531 วรรค 2)
  • หากมารดาจะให้บุตรใช้นามสกุลของบิดาที่ไม่ชอบด้วยกฎหมายและบิดาเป็นผู้แจ้งเกิดกับทางการท้องถิ่น โดยให้ใช้นามสกุลของบิดาหรือบิดายินยอมให้บุตรนอกสมรสใช้นามสกุลของตน โดยเป็นการยินยอมทั้ง 2 ฝ่าย นายทะเบียนจะสอบปากคำ บิดาและบันทึกการแสดงความยินยอมที่จะให้บุตรนอกสมรสใช้นามสกุลไว้เป็นหลักฐาน
  • หากมารดาไม่ยินยอมให้บุตรใช้นามสกุลของบิดาที่ไม่ชอบด้วยกฎหมายแม้บิดาจะยินยอม นายทะเบียนจะออกสูติบัตรให้บุตรใช้นามสกุลบิดาไม่ได้เพราะอำนาจปกครองบุตรอยู่กับมารดา (ป.พ.พ. 1566 วรรคท้าย)

 

-------------------------------

 

 

Attachments:
FileDescriptionFile size
Download this file (คำร้องขอจดทะเบียนคนเกิด.pdf)แบบคำร้องขอจดทะเบียนคนเกิดแบบคำร้องขอจดทะเบียนคนเกิด63 kB
Download this file (บันทึกสอบปากคำ.pdf)บันทึกสอบปากคำบิดา/มารดาในกรณีที่ไม่ได้จดทะเบียนสมรสและประสงค์ให้บุตรใช้นามสกุลบบันทึกสอบปากคำบิดา/มารดาในกรณีที่ไม่ได้จดทะเบียนสมรสและประสงค์ให้บุตรใช้นามสกุลบิดา หรือกรณีจดทะเบียนสมรสและประสงค์ให้บุตรใช้นามสกุลมารดา86 kB
Download this file (แบบฟอร์มสูติบัตร.pdf)แบบฟอร์มสูติบัตร แบบฟอร์มสูติบัตร 94 kB

สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงบราซิเลีย Royal Thai Embassy,

Brazil SEN-Av. Das Nações – Lote 10 CEP: 70800-912 Brasília-DF, Brazil. Tel: 5561 3224-6943 Fax: (55 61) 2108 0075

 

   

 

 

Go to top