คุณอยู่ที่: หน้าแรกการรับรองเอกสาร

รับรองเอกสาร (Legalization Service)

 

รับรองเอกสาร (Legalization Service)

 

งานนิติกรณ์เอกสาร

1.  การรับรองเอกสารภาษาไทย เพื่อนำไปใช้ที่บราซิล

หน่วยงานของบราซิลส่วนใหญ่รับเฉพาะเอกสารที่แปลเป็นภาษาโปรตุเกสแล้วเท่านั้น ดังนั้น ผุ้ที่จะนำเอกสารภาษาไทยไปใช้ที่บราซิล จะต้องนำเอกสารภาษาไทยนั้นไปให้กองสัญชาติและนิติกรณ์รับรองก่อน จากนั้นให้นำเอกสารฉบับนั้นไปแปลเป็นภาษาโปรตุเกส และนำไปให้สถานเอกอัครราชทูตประเทศบราซิลประจำประเทศไทยรับรอง พร้อมกับเอกสารภาษาไทย

 

ติดต่อกองสัญชาติและนิติกรณ์ กรมการกงสุล กระทรวงการต่างประเทศ โทรศัพท์ 0-2575-1057 ถึง 60 โทรสาร 0-2575-1054 E-mail : consular04@mfa.go.th

 

ติดต่อสถานเอกอัครราชทูตบราซิลประจำประเทศไทย โทรศัพท์ 02-679-8567 /  02-679-8568 /  02-285-6080 อีเมล์ฝ่ายงานการกงสุล : consular.bangkok@itamaraty.gov.br http://bangkok.itamaraty.gov.br/pt-br/servicos_consulares.xml

 

2.  การนำเอกสารภาษาโปรตุเกสที่ออกโดยทางการบราซิลไปใช้ที่ประเทศไทย

เอกสารจากบราซิลที่จะนำไปใช้ในประเทศไทยจะต้องผ่านการรับรองจาก สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงบราซิเลีย โดยจะเป็นการรับรองลายมือชื่อของเจ้าหน้าที่กระทรวงการต่างประเทศบราซิลเท่านั้น ทั้งนี้ เอกสารนั้นจะต้องผ่านการรับรองจาก Notary Public (Cartório) ของบราซิลก่อนที่จะผ่านการรับรองของกระทรวงการต่างประเทศบราซิล และเมื่อได้รับการรับรองจากสถานเอกอัครราชทูต ฯ แล้ว เมื่อนำเข้าไปในประเทศไทย จะต้องนำไปทำการรับรองลายมือชื่อเจ้าหน้าที่กงสุลของสถานเอกอัครราชทูต ฯ ที่กองสัญชาติและนิติกรณ์ กระทรวงการต่างประเทศก่อนนำไปใช้งานด้วย

 

การรับรองคำแปลเอกสารเนื่องจากเอกสารที่จะนำไปใช้ที่ประเทศไทย ปกติจะต้องแปลเป็นภาษาอังกฤษหรือภาษาไทยก่อน ซึ่งเนื่องจากที่บราซิล สถานเอกอัครราชทูต ฯ ไม่ได้รับแจ้งว่ามีผู้แปลที่ขึ้นทะเบียนถูกต้องตามกฎหมายบราซิล (sworn translator หรือ (Tradutor Público e Intérprete Comercial - TPIC) ที่ให้บริการแปลจากภาษาโปรตุเกสเป็นภาษาไทยได้โดยตรง เอกสารภาษาโปรตุเกสที่จะนำไปใช้ในประเทศไทยจึงต้องดำเนินการ ดังนี้

 

2.1       นำเอกสารไปแปลเป็นภาษาอังกฤษโดยผู้แปลที่ขึ้นทะเบียนถูกต้องตามกฎหมายบราซิล (TPIC)

2.2        ส่งไปให้กระทรวงการต่างประเทศบราซิลรับรองลายมือชื่อผู้แปล

2.3       ส่งไปให้สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงบราซิเลีย รับรองลายมือชื่อเจ้าหน้าที่กระทรวงการต่างประเทศบราซิล

2.4        เมื่อนำเอกสารไปใช้ในประเทศไทย จึงนำเอกสารดังกล่าวไปแปลจากภาษาอังกฤษเป็นภาษาไทย แล้วนำไปยื่นที่กองนิติกรณ์และเอกสาร กระทรวงการต่างประเทศเพื่อรับรองลายมือชื่อผู้แปลอีกครั้ง

 

ทั้งนี้ สถานเอกอัครราชทูต ฯ จะรับรองเฉพาะเอกสารที่มีลายมือชื่อที่ลงนามจริงของเจ้าหน้าที่กระทรวงการต่างประเทศบราซิลเท่านั้น (ไม่รับฉบับสำเนา)

 

- ติดต่อ กองสัญชาติและนิติกรณ์ กรมการกงสุล กระทรวงการต่างประเทศ โทรศัพท์ 0-2575-1057 ถึง 60 โทรสาร 0-2575-1054E-mail : consular04@mfa.go.th

- ติดต่อ กองนิติกรณ์เอกสาร กระทรวงการต่างประเทศบราซิล http://www.thaiembassybrazil.com/index.php?option=com_content&view=article&id=1258&Itemid=566&lang=en

- ค่าธรรมเนียมการรับรองเอกสาร โปรดดู http://www.thaiembassybrazil.com/index.php?option=com_content&view=article&id=1258&Itemid=566&lang=en

- หากประสงค์ขอทราบข้อมูลเพิ่มเติม หรือ ขั้นตอนการขอรับรองเอกสารทางไปรษณีย์ โปรดติดต่อ อีเมล์: thaibra2011@gmail.com

 

Search

สถานเอกอัครราชทูต
ณ กรุงบราซิเลีย
EMBAIXADA REAL DA TAILANDIA

Office Hours:
Monday – Friday 09.00-12.30
and 14.00-17.30 hrs

Visa and Consular section:
Monday – Friday 09.00-12.00

Click here for Embassy's
Official Holidays


Consular Emergency Hotline:
+55 (61) 99919-8763
(For Emergency only)

   
Tel: (55 61) 3224 6943
Fax: (55 61) 2108 0075
 Email:  thaiembbrazil@gmail.com

 

 

 

 

สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงบราซิเลีย Royal Thai Embassy,

Brazil SEN-Av. Das Nações – Lote 10 CEP: 70800-912 Brasília-DF, Brazil. Tel: 5561 3224-6943 Fax: (55 61) 2108 0075

 

   

 

 

Go to top