คุณอยู่ที่: หน้าแรกงานกงสุลThai Languageบริการคนไทยการประกันภัยชาวต่างชาติที่เดินทางเข้ามาในประเทศไทยกรณีเกิดจลาจล

การประกันภัยชาวต่างชาติที่เดินทางเข้ามาในประเทศไทยกรณีเกิดจลาจล

ขณะ ที่ภาวะเศรษฐกิจของโลกกำลังระส่ำระส่าย ประเทศไทยก็ประสบกับปัญหาการเมืองภายในประเทศที่ทวีความรุนแรงขึ้นเป็นลำดับ ซึ่งมีการเผยแพร่ข่าวไปทั่วโลก รวมทั้งออก Travel Warning ของ 24 ประเทศ เพื่อแจ้งเตือนประชาชนถึงความเสี่ยงในการเดินทางมาประเทศไทย ส่งผลลบต่อภาพลักษณ์ด้านความปลอดภัยของประเทศไทยอย่างชัดเจน และเหตุการณ์ความไม่สงบทางการเมืองที่เกิดขึ้น ระหว่างวันที่ 8-14 เมษายน 2552 ยิ่งเป็นภาพที่ตอกย้ำในด้านความปลอดภัย ทำให้นักท่องเที่ยวขาดความมั่นใจส่งผลให้จำนวนการเดินทางเข้าประเทศไทยของ นักท่องเที่ยวลดลงอย่างรุนแรง

 

 

รัฐบาล เล็งเห็นความสำคัญของอุตสาหกรรมท่องเที่ยว จึงได้ออกมาตรการประกันภัยคุ่มครองชาวต่างชาติที่เดินทางเข้ามาในประเทศไทย และได้รับความสูญเสีย หรือความเสียหาย หรือไม่สามารถเดินทางออกจากประเทศไทยได้เนื่องจากเกิดจลาจลขึ้น เพื่อเป็นการสร้างความเชื่อมั่นในความปลอดภัยในการเดินทางเข้าประเทศของชาว ต่างชาติ 

ดาวโหลดเอกสารรายละเอียดได้ที่นี่
 

ระยะเวลาประกันภัย

31 มีนาคม 2553 เวลา 16.31 น. สิ้นสุด 31 มีนาคม 2554 เวลา 16.30 น.

ผู้ได้รับความคุ้มครอง
ชาว ต่างชาติทุกคน ซึ่งเดินทางเข้ามาในประเทศไทยอย่างถูกต้องตามกฎหมาย และได้รับการประทับตราจากด่านตรวจคนเข้าเมืองของประเทศไทย และได้รับความสูญเสีย หรือความเสียหายตามความคุ้มครองจากการเกิดจลาจล

 

ความคุ้มครอง
ความคุ้มครองจากการเกิดจลาจล ประกอบด้วย 3 กรณี ได้แก่

1. การเสียชีวิต สูญเสียอวัยวะ สายตา หรือทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิง 10,000 เหรียญ สรอ. ต่อคน
2. ค่ารักษาพยาบาล ตามที่จ่ายจริง และหากต้องพักรักษาตัวในโรงพยาบาลเกินกว่า 10 วัน ขึ้นไป จะได้รับเงินชดเชยอีก 1,000 เหรียญ สรอ. ต่อคน แต่ รวมแล้ว ไม่เกิน 10,000  เหรียญ สรอ. ต่อคน

.           3. ความสูญเสียหรือความเสียหายจากการหยุดชะงักของการเดินทาง ชดเชยวันละ 100 เหรียญ สรอ. ต่อคน แต่ไม่เกิน 10,000 เหรียญ สรอ. ต่อคน

จำนวนเงินความคุ้มครอง

จำนวนเงินความคุ้มครองข้อ 1 ข้อ 2 และข้อ 3 รวมกันสูงสุดไม่เกิน 10,000 เหรียญ สรอ. ต่อคน และเมื่อมีการชดเชยความเสียหายตามความคุ้มครองเต็มตามจำนวน 10,000 เหรียญ สรอ. แล้วจะถือว่าความคุ้มครองของผู้ได้รับความคุ้มครองนั้น สิ้นสุด

ข้อยกเว้น
1.     ความสูญเสีย หรือความเสียหายใด ๆ อันเกิดจากหรือสืบเนื่องจากสาเหตุอื่น ๆ ที่มิได้เกิดจากการจลาจล
2.     ความสูญเสียหรือความเสียหายใด ๆ ที่เกิดขึ้นภายนอกประเทศไทย
3.     สงคราม การรุกราน การกระทำที่มุ่งร้ายของศัตรูต่างชาติ หรือการกระทำที่มุ่งร้ายคล้ายสงคราม ไม่ว่าจะได้มีการ ประกาศสงครามหรือไม่ก็ตาม
4.     ภัยก่อการร้าย

การแจ้งความเสียหาย
ผู้ ได้รับความคุ้มครอง หรือผู้แทนต้องแจ้งเรียกร้องค่าสินไหมทดแทนหรือค่าชดเชยทันที หรือแจ้งเป็นหนังสือภายใน 15 วัน นับจากวันที่เกิดความสูญเสียหรือความเสียหายใด ๆ

วิธีการแจ้งเหตุ เพื่อเรียกร้องค่าสินไหมทดแทนหรือค่าชดเชย
ผู้ได้รับความคุ้มครองหรือผู้แทน สามารถแจ้งเรียกร้องค่าสินไหมทดแทนหรือ ค่าชดเชยผ่านหน่วยงานรับแจ้งเหตุ คือ

ในประเทศ     แจ้ง    กองบังคับการตำรวจท่องเที่ยว
หรือ    สถานีตำรวจท่องเที่ยว

ในต่างประเทศ   แจ้ง    การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย
สำนักงานต่างประเทศ

 

การส่งหลักฐานความเสียหาย กรณีเสียชีวิต

สำเนาหนังสือเดินทางของผู้ได้รับความคุ้มครองที่ประทับตราเข้าประเทศไทย
หลักฐานทางราชการที่แสดงว่าชาวต่างชาติได้รับความเสียหาย ภายใต้ความคุ้มครองของกรมธรรม์ประกันภัยนี้   หรือ ใบบันทึกประจำวันของเจ้าหน้าที่ตำรวจ

ใบมรณะบัตรระบุสาเหตุของการเสียชีวิต
ใบรายงานการชันสูตรพลิกศพ
เอกสารแสดงความเป็นทายาทโดยธรรมของผู้ได้รับความคุ้มครอง

กรณีสูญเสียอวัยวะ สายตา หรือทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิง

สำเนาหนังสือเดินทางของผู้ได้รับความคุ้มครองที่ประทับตราเข้าประเทศไทย
หลักฐานทางราชการที่แสดงว่าชาวต่างชาติได้รับความเสียหาย ภายใต้ความคุ้มครองของกรมธรรม์ประกันภัยนี้  หรือ ใบบันทึกประจำวันของเจ้าหน้าที่ตำรวจ
ใบรายงานแพทย์

กรณีเรียกร้องค่าสินไหมทดแทนค่ารักษาพยาบาล

สำเนาหนังสือเดินทางของผู้ได้รับความคุ้มครองที่ประทับตราเข้าประเทศไทย
หลักฐานทางราชการที่แสดงว่าชาวต่างชาติได้รับความเสียหาย ภายใต้ความคุ้มครองของกรมธรรม์ประกันภัยนี้
ใบรายงานแพทย์
ต้นฉบับใบเสร็จรับเงินที่แสดงรายการค่าใช้จ่าย

 

กรณีหยุดชะงักของการเดินทาง

สำเนาหนังสือเดินทางของผู้ได้รับความคุ้มครองที่ประทับตราเข้าประเทศไทย
หลักฐานทางราชการที่แสดงว่าชาวต่างชาติได้รับความเสียหาย ภายใต้ความคุ้มครองของกรมธรรม์ประกันภัยนี้
เอกสารยืนยันการเดินทางออกนอกประเทศไทย เช่น บัตรโดยสารการเดินทางที่จองไว้ล่วงหน้าและบัตรโดยสารที่ผู้ได้รับความคุ้ม ครองได้ใช้ในการเดินทางตามจริง

 
แผนภูมิการแจ้งความเสียหายผ่านกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา
 
 
 
การจ่ายค่าสินไหมทดแทนหรือค่าชดเชย

สมาคม ประกันวินาศภัย เป็นผู้จ่ายค่าสินไหมทดแทนหรือค่าชดเชยให้แก่ผู้ได้รับความคุ้มครอง หรือ ทายาทโดยธรรมของผู้ได้รับความคุ้มครองโดยประสานความร่วมมือกับสำนักงานปลัด กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาและ กองบังคับการตำรวจท่องเที่ยว

 
 

 

รายชื่อและที่อยู่ของหน่วยงานผู้ประสาน

สำนักอำนวยการและช่วยเหลือนักท่องเที่ยว  กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา

สถานที่ติดต่อ   :  4 ถนนราชดำเนินนอก เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย
กรุงเทพฯ 10100
โทรศัพท์         :  0 2283 1500, 0 2283 1555 ต่อ 1552, 1676
Website         :  http://www.mots.go.th/

 

·    สำนักคณะกรรมการกำกับและส่งเสริม การประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.)

สถานที่ติดต่อ   :   22/79 ถนนรัชดาภิเษก แขวงจันทร์เกษม เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900  
โทรศัพท์         :   0 2515 3995-9
สายด่วนประกันภัย 1186
Website         :   http://www.oic.or.th/

 

·  กองบังคับการตำรวจท่องเที่ยว (บก.ทท.)
สถานที่ติดต่อ   :  999 หมู่ 1 ถนนสุวรรณภูมิ
ตำบลหนองปรือ อำเภอบางพลี สมุทรปราการ 10540
โทรศัพท์         :  0 2134 0522
สายด่วน 1155
โทรสาร           :  0 2134 0522
Website          :  http://www.tourist.police.go.th/

 

·   สมาคมประกันวินาศภัย

สถานที่ติดต่อ   :  223 ซอยร่วมฤดี ถนนวิทยุ แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330
โทรศัพท์         :   0 2256 6032-8                         
โทรสาร           :   0 2256 6039-40
Website          :  http://www.thaigia.com/

ข้อมูลจาก
http://www.mots.go.th/ewt_news.php?nid=1895

สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงบราซิเลีย Royal Thai Embassy,

Brazil SEN-Av. Das Nações – Lote 10 CEP: 70800-912 Brasília-DF, Brazil. Tel: 5561 3224-6943 Fax: (55 61) 2108 0075

 

   

 

 

Go to top