คุณอยู่ที่: หน้าแรกหนังสือเดินทางชั่วคราว

หนังสือเดินทางชั่วคราว (Temporary Passport)

 

1. หนังสือเดินทางชั่วคราวออกให้ กับบุคคลดังต่อไปนี้

(1) บุคคลที่หนังสือเดินทางสูญหาย หรือเสียหายจนใช้การไม่ได้ หรือหนังสือเดินทางขาดอายุระหว่างอยู่ต่างประเทศ แต่มีหลักฐานประกอบการขอออกหนังสือเดินทางครบถ้วน และประสงค์จะเดินทางเป็นการเรงด่วน โดยไม่อาจรอการออกหนังสือเดินทางเล่มใหม่ให้แทนได้

(2) บุคคลที่มีความจําเป็นจะต้องเดินทางเร่งด่วนอย่างยิ่ง
 

2. หนังสือเดินทางชั่วคราวมีอายุ 1 ปีและไม่สามารถต่ออายุได้
 

3. ข้อควรรู้

3.1 หนังสือเดินทางชั่วคราวมีข้อจำกัดคือ ไม่มี machine readable bar codeและเขียนด้วยลายมือซึ่งหากนำไปขอรับการตรวจลงตราหรือวีซ่า บางประเทศอาจไม่ยอมรับและหลายประเทศในยุโรปไม่ยอมให้ผู้ที่หนังสือเดินทางชั่วคราวเข้าประเทศ เนื่องจากไม่มี machinereadable bar code ดังกล่าว ซึ่งเป็นไปตามกฎเกณฑ์ของ International Civil Aviation

Organisation (ICAO) ดังนั้น ผู้ร้องจะต้องติดต่อสอบถามไปยังสถานเอกอัครราชทูตของประเทศต่าง ๆที่จะเดินทางไป หรือจะไปขอรับการตรวจลงตรา (วีซ่า) ก่อนเสมอ ว่าตรวจลงตราให้กับผู้ถือหนังสือเดินทางชั่วคราวหรือไม่

3.2 สายการบินบางสายการบินไม่ยอมรับผู้โดยสารที่ถือหนังสือเดินทางชั่วคราว ดังนั้นผู้ร้องจะต้องติดต่อสอบถามไปยังสายการบินก่อนการสำรองบัตรโดยสาร / การเดินทางด้วยตนเอง
 

4. การยื่นคำร้องขอมีหนังสือเดินทางชั่วคราว ผู้ร้องจะต้องยื่นคำขอล่วงหน้าอย่างน้อย 1-2 วันเพื่อสถานเอกอัครราชทูตฯ ประสานกรมการกงสุล กระทรวงการต่างประเทศ ดำเนินการตรวจสอบข้อมูลผู้ร้องโดยผู้ร้องจะต้องกรอกคำร้องขอมีหนังสือเดินทางชั่วคราว และยื่นต่อสถานเอกอัครราชทูตฯ พร้อมเอกสารดังนี้

4.1 กรณีหนังสือเดินทางสูญหาย

- ใบแจ้งความ

- สำเนาหนังสือเดินทางเล่มเดิม (หากมี)

- สำเนาบัตรประชาชน หรือ สำเนาทะเบียนบ้าน

- รูปถ่ายขนาด 1 นิ้ว จำนวน 3 รูป

- บันทึกประกอบคำร้องกรณีหนังสือเดินทางสูญหาย
 

4.2 กรณีหนังสือเดินทางหมดอายุ

- หนังสือเดินทางเล่มปัจจุบัน

- สำเนาบัตรประชาชน หรือ สำเนาทะเบียนบ้าน

- รูปถ่ายขนาด 1 นิ้ว จำนวน 3 รูป

- บันทึกสอบสวน (แบบฟอร์มที่ 2) จำนวน 2 ชุด

 

5. ทั้งนี้ กรณีผู้ร้องเป็นบุคคลคคลที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ (อายุต่ำกว่า 20 ปี)ให้ยื่นคําขอพร้อมหลักฐานและวิธีการ ดังนี้

(1) สูติบัตรหรือสําเนาสูติบัตรที่ทางราชการรับรอง

(2) ให้ผู้มีอํานาจปกครองมาแสดงตนพร้อมผู้ร้องขอ เพื่อร่วมลงนามในสัญญายินยอมชดใช้ค่าเสียหายสําหรับผู้จะเดินทางไปต่างประเทศในแบบคําร้อง

(3) กรณีผู้มีอํานาจปกครองคือบิดาและมารดา ให้บิดาและมารดามาแสดงตนพร้อมกันถ้าบิดาและมารดามาแสดงตนพร้อมกันไม่ได้ให้ผู้ที่ไม่มาทําเป็นหนังสือแสดงความยินยอมตามเงื่อนไขและแบบวิธีที่กระทรวงการต่างประเทศกําหนด

(4) บิดามารดา หรือผู้มีอํานาจปกครองตามข้อ (3) ต้องแสดงบัตรประจําตัวประชาชนและหลักฐานแสดงความเกี่ยวพันและการมีอํานาจปกครองผู้ร้องต่อเจ้าพนักงาน

6. ค่าธรรมเนียม 30 เฮอัล

 

-------------------------------------

Attachments:
FileDescriptionFile size
Download this file (คำร้อง นสดท ชั่วคราว.pdf)คำร้อง นสดท ชั่วคราวคำร้อง นสดท ชั่วคราว207 kB
Download this file (บันทึกประกอบคำร้องของหนังสือเดินทางเล่มใหม่แทนเล่มเดิมที่สูญหาย.pdf)บันทึกประกอบคำร้องของหนังสือเดินทางเล่มใหม่แทนเล่มเดิมที่สูญหายบันทึกประกอบคำร้องของหนังสือเดินทางเล่มใหม่แทนเล่มเดิมที่สูญหาย60 kB

สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงบราซิเลีย Royal Thai Embassy,

Brazil SEN-Av. Das Nações – Lote 10 CEP: 70800-912 Brasília-DF, Brazil. Tel: 5561 3224-6943 Fax: (55 61) 2108 0075

 

   

 

 

Go to top