คุณอยู่ที่: หน้าแรกข่าวกิจกรรมสถานทูตฯข่าวกิจกรรมสถานเอกอัครราชทูต ปี 2556การส่งเสริมการลงทุนไทยในรัฐอามาโซนัส ประเทศบราซิล

การส่งเสริมการลงทุนไทยในรัฐอามาโซนัส ประเทศบราซิล


ด้วยระหว่างวันที่ 24 – 27 กรกฎาคม 2556 นายธฤต จรุงวัฒน์ เอกอัครราชทูต ณ กรุงบราซิเลีย พร้อมด้วย นายกำแหง กล้าสุคนธ์ ผู้ช่วยทูตฝ่ายพานิชย์ และผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมการค้าในต่างประเทศ ณ    นครเซาเปาลู ได้เดินทางเยือนเมืองมาเนาส์ รัฐอามาโซนัส เพื่อพบหารือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเกี่ยวกับศักยภาพด้านการลงทุนของไทยในรัฐอามาโซนัส

เอกอัครราชทูต ฯ ได้เข้าพบนาย Airton Claudino เลขาธิการรัฐอามาโซนัสด้านการวางแผนและการพัฒนาเศรษฐกิจ ผู้แทนผู้ว่าการรัฐอามาโซนัส นาย Afonso Lobo Moraes เลขาธิการรัฐอามาโซนัสด้านเงินการคลัง นาย Arthur Virgílio Neto นายกเทศมนตรีเมืองมาเนาส์ นาย Thomaz Nogueira ผู้กำกับการเขตเศรษฐกิจพิเศษมาเนาส์ และนาย Athaydes Mariano Félix รองประธานสภาอุตสาหกรรมแห่งรัฐอามาโซนัส ในการหารือ เอกอัครราชทูต ฯ กล่าวว่า ในช่วงสองสามปีที่ผ่านมา รัฐอามาโซนัสมีความสำคัญต่อความสัมพันธ์ไทย – บราซิลเป็นอย่างมาก เนื่องจากมีบริษัท Cal-Comp Electronics (Thailand) จำกัด (มหาชน) ไปตั้งโรงงานในบริเวณเขตอุตสาหกรรมเมืองมาเนาส์ เมืองหลวงของรัฐ จ้างแรงงานท้องถิ่นกว่า 1,800 คน  ถือเป็นการลงทุนขนาดใหญ่รายแรกของไทยในบราซิล  โดยบริษัท ฯ พึงพอในกับผลประกอบการและมีโครงการขยายกำลัง   การผลิตให้สูงขึ้น ถือเป็นโครงการต้นแบบที่จะเชิญชวนให้บริษัทไทยอื่น ๆ ไปลงทุนในรัฐต่อไป โดยเฉพาะอุตสาหกรรมด้านชิ้นส่วนคอมพิวเตอร์ และอะไหล่รถยนต์และรถจักรยานยนต์ ทั้งนี้ สถานเอกอัครราชทูต ฯ และสำนักงานส่งเสริมการค้าในต่างประเทศ ณ นครเซาเปาลู ได้พยายามสนับสนุนให้นักลงทุนไทยหันมาสนใจบราซิลมากขึ้น โดยได้การจัดการสัมมนาด้านโอกาสทางธุรกิจแก่นักธุรกิจไทยที่สนใจไปลงทุนในบราซิลเมื่อช่วงเดือนมีนาคมที่ผ่านมาที่กรุงเทพ ฯ

เขตเศรษฐกิจพิเศษมาเนาส์ (Manaus Free Trade Zone) เป็นเขตที่ให้สิทธิประโยชน์ด้านภาษีต่าง ๆ และสิทธิพิเศษอื่น ๆ แก่นักลงทุนสูงสุด เมื่อเทียบกับรัฐอื่น ๆ อีก 26 รัฐของบราซิล จึงทำให้รัฐดึงดูดการลงทุนจากต่างชาติได้เป็นจำนวนมาก โดยแม้ว่าปัจจุบันการคมนาคมขนส่งสินค้าจากรัฐอามาโซนัสไปยังรัฐอื่น ๆ และไปยังต่างประเทศจะยังไม่ดีเท่าที่ควร แต่รัฐมีการวางแผนเพื่อการพัฒนาด้านต่าง ๆ อาทิ การจัดระเบียบการเดินเรือในแม่น้ำอามาโซนัส การจัดตั้งศูนย์กลางโลจิสติกส์ การเดินเรือ และการขุดแร่แคลไซต์ ซึ่งคาดว่าจะเริ่มดำเนินการได้ในปี 2557 และเป็นโครงการระยะยาว 10 ปี

ผู้แทนรัฐอามาโซนัสเห็นว่าไทยมีศักยภาพที่น่าจะสามารถขยายการลงทุนในรัฐอามาโซนัสได้มากขึ้น โดยเฉพาะอย่างยิ่งด้านส่วนประกอบคอมพิวเตอร์ อะไหล่รถยนต์ และเครื่องใช้ไฟฟ้าต่าง ๆ เนื่องจากภายในรัฐมีการนำเข้าเพื่อการผลิตให้เขตเศรษฐกิจพิเศษค่อนข้างสูง หากบริษัทไทยไปลงทุนเพื่อผลิตป้อนโรงงานเหล่านั้น ก็จะเป็นการลดต้นทุนด้านการขนส่งไปด้วย

เอกอัครราชทูต ฯ ได้เชิญให้ผู้แทนรัฐอามาโซนัสและผู้แทนหน่วยงานต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการส่งเสริมการลงทุนในรัฐอามาโซนัสเดินทางเยือนไทยเพื่อหารือและชี้ชวนนักธุรกิจไทยที่มีศักยภาพไปลงทุนในบราซิลเพิ่มเติม ซึ่งผู้แทนรัฐต่างแสดงความสนใจในประเทศไทยเป็นอย่างมาก และยืนยันว่าหากมีโอกาสจะสนับสนุนให้ผู้ว่าการรัฐ และผู้แทนอื่น ๆ เดินทางเยือนไทยอย่างแน่นอน
 --------------------------------------- 

ข่าวกิจกรรม ปี 2556

เมื่อวันที่ 5 - 11 ธันวาคม 2556  สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงบราซิเลีย ร่วมกับ การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย สำนักงานลอสแอนเจลิส และสถานกงสุลใหญ่กิตติมศักดิ์ ณ นคร เซาเปาลู ได้ร่วมกันจัดงานเทศกาล Thailand...

สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงบราซิเลีย Royal Thai Embassy,

Brazil SEN-Av. Das Nações – Lote 10 CEP: 70800-912 Brasília-DF, Brazil. Tel: 5561 3224-6943 Fax: (55 61) 2108 0075

 

   

 

 

Go to top