คุณอยู่ที่: หน้าแรกข่าวกิจกรรมสถานทูตฯข่าวกิจกรรมสถานเอกอัครราชทูต ปี 2557เอกอัครราชทูตไทยประจำบราซิลเข้าเยี่ยมคารวะรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรมของบราซิล

เอกอัครราชทูตไทยประจำบราซิลเข้าเยี่ยมคารวะรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรมของบราซิลด้วยเมื่อวันที่ 23 กันยายน 2557 ออท ได้เข้าเยี่ยมคารวะนาย Clelio Campolina Diniz รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรมของบราซิล ที่กระทรวงวิทยาศาสตร์ฯกรุงบราซิเลีย     

ในโอกาสดังกล่าวเอกอัครราชทูตฯ ได้แจ้งว่า สอท ประสงค์ จะส่งเสริมความร่วมมือในทุก ๆ ด้านกับบราซิลให้มากขึ้น เพราะไทยและบราซิลสามารถมีบทบาทเป็นศูนย์กลางของภูมิภาคเอเชียและลาตินอเมริกาซึ่งกันและกันได้ และทั้งสองประเทศมีความคล้ายคลึงที่สามารถส่งเสริมพัฒนาความร่วมมือระหว่างกันได้ โดยเฉพาะในด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม อาทิ ด้านเกษตรกรรม ซึ่งทั้งสองฝ่ายต่างมีความเชี่ยวชาญ ไม่ว่าจะเป็นเรื่องการผลิตข้าว การผลิตและพัฒนาเอทานอล รวมถึงด้านความหลายหลายทางชีวภาพ เป็นต้น

เอกอัครราชทูตฯ แลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นกับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์ฯ เกี่ยวกับการเข้าร่วมโครงการวิทยาศาสตร์ไร้พรมแดน (Science without Border) ของรัฐบาลบราซิลซึ่งเป็นโครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษาในอนาคต เพราะจะเป็นโอกาสดีในการเสริมสร้างความสัมพันธ์ระดับประชาชนและการแลกเปลี่ยนความรู้ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีระหว่างกัน โดยเห็นว่าหนึ่งในความเชี่ยวชาญของไทยที่น่าจะสามารถเข้าร่วมโครงการได้คือ ด้านเวชศาสตร์เขตร้อน โดยเฉพาะการแก้ไขโรคไข้เลือดออก ทั้งสองต่างเห็นพ้องกันว่าบราซิลกับประเทศเอเชียตะวันออกเฉียงใต้สามารถเรียนรู้ระหว่างกันได้อีกมาก โดยทั้งบราซิลและอาเซียนต่างมีโครงการสร้างความเชื่อมโยง อาทิ บราซิลกำลังอยู่ระหว่างการพัฒนาระบบรถไฟให้สามารถเชื่อมต่อไปยังมหาสมุทรแปซิฟิก ซึ่งจะเป็นการลดระยะทางการส่งออกและนำเข้าสินค้าจากเอเซีย ส่วนอาเซียนก็มีโครงการการสร้างทางรถไฟเชื่อมโยงไปยังจีนตอนใต้กับสิงคโปร์และระหว่าง ไทย-เมียนมาร์-อินเดีย นอกจากนี้ ในปลายปี 2558 ที่ไทยและประเทศสมาชิกอาเซียนจะรวมตัวเป็นประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนซึ่งมีประชากรรวมกว่า 600 ล้านคน จะทำให้มีการเคลื่อนไหวเสรีของการค้า การลงทุน บริการ รวมถึงแรงงานทักษะด้วย

 

 

ข่าวกิจกรรม ปี 2557

วันที่ 10 -12 ธันวาคม 2557 นายพิชยพันธุ์ ชาญภูมิดล เอกอัครราชทูต ณ กรุงบราซิเลียพร้อมด้วยนายกำแหง กล้าสุคนธ์ ผู้อำนวยการสำนักงานการค้าต่างประเทศประจำนครเซาเปาลู และเจ้าหน้าที่สถานเอกอัครราชทูต ณ...

สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงบราซิเลีย Royal Thai Embassy,

Brazil SEN-Av. Das Nações – Lote 10 CEP: 70800-912 Brasília-DF, Brazil. Tel: 5561 3224-6943 Fax: (55 61) 2108 0075

 

   

 

 

Go to top