คุณอยู่ที่: หน้าแรก

ข้อมูลความสัมพันธ์ระหว่างไทย-บราซิล

ความสัมพันธ์ระหว่างไทยกับสหพันธ์สาธารณรัฐบราซิล

 

การทูต

 

ไทยและบราซิลได้สถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูตตั้งแต่วันที่ 17 เมษายน 2502 จนถึงปัจจุบันเป็นระยะเวลา 53 ปี ความสัมพันธ์ระหว่างทั้งสองประเทศดำเนินด้วยดีเสมอมา และในวโรกาสฉลองสิริราชสมบัติครบ 60 ปี ประธานาธิบดีบราซิลได้มีสาส์นถวายพระพรชัยมงคลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ ด้วย
                       

นายพิชยพันธุ์ ชาญภูมิดลเอกอัครราชทูตคนปัจจุบันเข้ารับตำแหน่งเมื่อ 8 มีนาคม 2557 ทีมประเทศไทยที่บราซิล ยังประกอบด้วยสำนักงานผู้ช่วยทูตฝ่ายทหารประจำสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงบราซิเลีย เปิดสำนักงานเมื่อเดือนเมษายน 2551 สำนักงานส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ
ณ นครเซาเปาลู และสถานกงสุลใหญ่กิตติมศักดิ์ ณ นครรีโอเดจาเนโร และกงสุลใหญ่กิตติมศักดิ์ ณ นครเซาเปาลู

 

สถานเอกอัครราชทูตบราซิลประจำประเทศไทยมีนายฆิลเบร์โต ฟอนเซกา กีมาไรซ์ เด โมว์รา (Gilberto Fonseca Guimaraes de Moura) ดำรงตำแหน่งเอกอัครราชทูตคนปัจจุบันได้เข้าเฝ้าฯ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามกุฎราชกุมาร เพื่อถวายอักษรสาส์นตราตั้งดำรงตำแหน่งเอกอัครราชทูตวิสามัญ ผู้มีอำนาจเต็มประจำประเทศไทยเมื่อวันที่ 6 มีนาคม 2558

 

ไทยและบราซิลมีการแลกเปลี่ยนการเยือนที่สำคัญหลายครั้งทั้งระดับพระราชวงศ์ และผู้นำระดับสูง สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร เสด็จฯ เยือนบราซิลในปี 2536 และสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี เสด็จฯ เยือนบราซิล ในปี 2535 ปี 2543 ปี 2553 และ ปี 2555

 

ในระดับรัฐบาล พ.ต.ท. ทักษิณ ชินวัตร อดีตนายกรัฐมนตรี เข้าร่วมการประชุมอังค์ถัด ครั้งที่ 11 และเยือนบราซิลอย่างเป็นทางการในเดือนมิถุนายน 2547 นายกันตธีร์ ศุภมงคล รัฐมนตรีว่าการ กระทรวงการต่างประเทศเยือนบราซิลเมื่อวันที่ 28 สิงหาคม 2549 ในฐานะผู้แทนพิเศษของนายกรัฐมนตรี เพื่อขอรับการสนับสนุนผู้สมัครของไทยในตำแหน่งเลขาธิการสหประชาชาติ และเมื่อเดือนสิงหาคม ปี 2555 นายสุรพงษ์ โตวิจักษณ์ชัยกุล รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ เยือนบราซิลอย่างเป็นทางการ

 

ความสัมพันธ์ระหว่างรัฐสภาไทย – บราซิล

         กลุ่มมิตรภาพสมาชิกรัฐสภาไทย – บราซิล คณะกรรมการบริหารกลุ่มมิตรภาพฯ ไทย-บราซิล มี นายกษิต ภิรมย์ (สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร)เป็นประธานคณะกรรมการบริหารกลุ่มมิตรภาพสมาชิกรัฐสภาไทย – บราซิล ซึ่งสมาชิกรัฐสภาไทยระหว่างประเทศ จัดตั้งขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อ (ก) ส่งเสริมความสัมพันธ์และความร่วมมือระหว่างรัฐสภาไทยกับรัฐสภาบราซิล (ข) แลกเปลี่ยนข่าวสารในวงสภา (ค) แลกเปลี่ยนการเยือนในลักษณะถ้อยทีถ้อยปฏิบัติ
 

การแลกเปลี่ยนการเยือนระหว่างรัฐสภาไทย – บราซิล ที่ผ่านมามีดังนี้

-         นายสมศักดิ์ ปริศนานันทกุล รองประธานสภาผู้แทนราษฏร คนที่หนึ่งและคณะเยือนบราซิลระหว่าง 14 –20 มกราคม 2546

-         นายอุดร ตันติสุนทร ประธานคณะกรรมาธิการการปกครอง วุฒิสภาและคณะเยือนบราซิลระหว่าง 30 มกราคม –3 กุมภาพันธ์ 2546

-         นายอุทัย พิมพ์ใจชน ประธานรัฐสภาและคณะเยือนบราซิล ระหว่างวันที่ 9-18 เมษายน 2547

-         นายสุชน ชาลีเครือ ประธานวุฒิสภาและรองประธานรัฐสภา เข้าร่วมการประชุมสมาชิกรัฐสภาในโอกาสการประชุมอังค์ถัด ครั้งที่ 11 ระหว่าง 8 –18 มิถุนายน 2547

-         นายอาคม ตุลาดิลก ประธานกลุ่มมิตรภาพสมาชิกรัฐสภาไทย – บราซิล เยือนบราซิลและเยี่ยมคารวะนาย Joao Paulo Cunha ประธานสภา ระหว่างวันที่ 16-20 ธันวาคม 2547

-         นายวีรพงศ์ สกลกิติวัฒน์ ประธานคณะกรรมาธิการสาธารณสุข วุฒิสภา และคณะ   ดูงานด้านสาธารณสุขของบราซิล  ระหว่างวันที่ 16 - 27 มกราคม 2548

-         นายกุเทพ ใสกระจ่าง (ส.ส.) และนายปรีดี หิรัญพฤกษ์ (ส.ว.)เข้าร่วมการประชุมสมาชิกรัฐสภาระหว่างประเทศด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ (International Parliamentarians’ Association for Information Technology - IPAIT) ครั้งที่ 3 ที่กรุงบราซิลเลีย ระหว่างวันที่ 4-8 มิถุนายน 2548

-         รองศาสตราจารย์ ดร. ทัศนา บุญทอง รองประธานวุฒิสภา คนที่สอง และประธานคณะกรรมการบริหารกลุ่มมิตรภาพสมาชิกรัฐสภาไทย – บราซิล ระหว่าง 22 –25 มิถุนายน 2553

-         นายกษิต ภิรมย์ สส และประธานกลุ่มมิตรภาพรัฐสภา ไทย – บราซิล เยือนบราซิลระหว่างวันที่ 6 – 15 ธันวาคม 2555

 

การค้าระหว่างไทย กับบราซิล

 

1.       การค้าระหว่างประเทศระหว่างไทยกับบราซิลในปี 2557 มีมูลค่าทั้งสิ้น 4,053 ล้านดอลลาร์สหรัฐ ขยายตัวลดลงจากปีที่ผ่านมาร้อยละ 3.92 โดยประเทศไทยส่งสินค้าออกมายังบราซิล มูลค่าทั้งสิ้น 1,936 ล้านดอลลาร์สหรัฐ ขยายตัวลดลงจากปีที่ผ่านมาร้อยละ 14.06 และไทยนำเข้าสินค้าจากบราซิล มูลค่าทั้งสิ้น 2,117 ล้านดอลลาร์สหรัฐ ขยายตัวเพิ่มขึ้นจากปีที่ผ่านมาร้อยละ 7.71 ไทยขาดดุลการค้ามูลค่า 181 ล้านดอลลาร์สหรัฐ

 

สินค้าส่งออกสำคัญที่นำเข้ามายังประเทศไทยคืออาหารสัตว์ ธัญพืช (ถั่วเหลืองและเมล็ดต่างๆ) เหล็กหล่อ เหล็ก ยานพาหนะ รถแทรกเตอร์ อะไหล่ยนต์ ฝ้าย เครื่องปฏิกรณ์ปรมาณู หนัง เครื่องหนัง ยาง และแร่

 

ส่วนสินค้านำเข้าจากไทยส่วนใหญ่ประกอบด้วยเครื่องจักร หม้อไอน้ำ ชิ้นส่วนเครื่องจักรกล เครื่องจักรอิเล็กทรอนิกส์ เครื่องจักรกลในลำโพง พลาสติก เครื่องมือและอุปกรณ์แสง ภาพถ่ายและภาพยนตร์ วัสดุทางการแพทย์และการผ่าตัด เส้นใยสังเคราะห์ เฟอร์นิเจอร์ทั่วไป เฟอร์นิเจอร์ที่ใช้ในโรงพยาบาล อุปกรณ์ควบคุมแสง เนื้อสัตว์ปรุงแต่ง ปลาหรือสัตว์น้ำที่มีเปลือกแข็ง ฯลฯ


ความตกลงระหว่างไทย - บราซิล

 

ไทยและบราซิลได้ลงนามความตกลงทวิภาคีแล้ว 12 ฉบับ ได้แก่

1)        ความตกลงทางการค้า

2)        ความตกลงว่าด้วยความร่วมมือทางวิทยาศาสตร์และวิชาการ

3)        ความตกลงว่าด้วยบริการเดินอากาศ

4)        ความตกลงว่าด้วยความร่วมมือระหว่างสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย
          กับสมาพันธ์การค้าแห่งชาติบราซิล (The National Confederation of Commerce)

5)        ความตกลงว่าด้วยการยกเว้นการตรวจลงตราสำหรับผู้ถือหนังสือเดินทางทูตและราชการ

6)        ความตกลงว่าด้วยการยกเว้นการตรวจลงตราสำหรับผู้ถือหนังสือเดินทางธรรมดา

7)        บันทึกความเข้าใจว่าด้วยการจัดตั้งคณะกรรมาธิการร่วมเพื่อความร่วมมือทวิภาคี

8)        บันทึกความเข้าใจว่าด้วยการแลกเปลี่ยนความร่วมมือด้านวิชาการและการแลกเปลี่ยนข้อมูล
           ระบบการทำงานและการให้สิ้นเชื่อเพื่อการส่งออกและนำเข้า ระหว่างธนาคารเพื่อการส่งออก
           และนำเข้าแห่งประเทศไทย (ธนส.) กับธนาคารแห่งชาติเพื่อการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
            แห่งชาติบราซิล (Banco Nacional de Desenvovimento Economico
            e Social – BNDES)

9)        ความตกลงว่าด้วยความร่วมมือด้านกีฬา

10)      ความตกลงว่าด้วยความร่วมมือทางวิชาการด้านมาตรการสุขอนามัยและสุขอนามัยพืช

11)      บันทึกความเข้าใจว่าด้วยความร่วมมือไตรภาคี

12)      บันทึกความเข้าใจว่าด้วยการหารือทางการเมืองในเรื่องที่มีความสนใจร่วมกัน 

            นอกจากนี้มีความตกลงที่อยู่ระหว่างการเจรจา จำนวน 5 ฉบับ ได้แก่

1)        ร่างบันทึกความเข้าใจว่าด้วยความร่วมมือด้านการเกษตร

2)        ร่างบันทึกความเข้าใจว่าด้วยความร่วมมือด้านสาธารณสุข

3)        ร่างบันทึกความเข้าใจว่าด้วยความร่วมมือด้านการศึกษา

4)        ร่างบันทึกความเข้าใจด้านการท่องเที่ยว

5)        ร่างสนธิสัญญาว่าด้วยการโอนตัวผู้กระทำผิด 

********************

 

สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงบราซิเลีย

14 พฤษภาคม 2558

Search

สถานเอกอัครราชทูต
ณ กรุงบราซิเลีย
EMBAIXADA REAL DA TAILANDIA
Office Hours:
Monday – Friday 09.00-12.30
and 14.00-17.30 hrs
Visa and Consular section:
Monday – Friday 09.00-12.30

   
Tel: (55 61) 3224 6943
Fax: (55 61) 3223-7502
 Email:  thaiembbrazil@gmail.com

 

Visa service in Sao Paulo or Rio de Janeiro

Royal Thai Honorary Consulate-General, Sao Paulo

www.thaiconsul.com

Royal Thai Honorary Consulate-General, Rio de Janeiro

Tel: (55 21) 2525 0000

E-mail: amsauer@amsterdamsauer.com

 

สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงบราซิเลีย Royal Thai Embassy,

Brazil SEN-Av. Das Nações – Lote 10 CEP: 70800-912 Brasília-DF, Brazil. Tel: 5561 3224-6943 Fax: 5561 3223-7502

 

   

 

 

Go to top